JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Od 22/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Pavla Severina v právní věci žalobkyně Z. K., spol. s r.o., zastoupené, advokátkou, proti žalované Z., a. s., zastoupené, advokátkou, o změnu obchodní firmy a uveřejnění rozsudku, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 11 Cm 320/2004, o návrhu soudu na přikázání věci jinému soudu, t a k t o :

Věc vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 11 Cm 320/2004 se Krajskému soudu v Ústí nad Labem nepřikazuje.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobou podanou u Krajského soudu v Brně se žalobkyně domáhá vydání rozsudku, kterým by žalované bylo uloženo změnit obchodní firmu ve společenské smlouvě tak, aby neobsahovala spojení písmen „Z..“, podat návrh na zápis nové firmy u příslušného rejstříkového soudu a přiznat žalobci právo na uveřejnění tohoto rozsudku (bez odůvodnění) v H. novinách na náklady žalované.

Usnesením ze dne 3.3.2005, č.j. 11 Cm 320/2004-20 vyzval Krajský soud oba účastníky, aby se vyjádřili k jeho úmyslu postoupit věc z důvodu vhodnosti Krajskému soudu v Ústí nad Labem. Poukázal na to, že u Krajského soudu v Ústí nad Labem jsou (resp. byla) vedena celkem tři obdobná řízení pod sp. zn. Nc 535/2004 o zdržení se užívání doménového jména „z..k..s.cz“, sp. zn. Cm 155/2003 o zdržení se užívání doménového jména „z…s.cz“ a sp. zn. 32 Cm 141/2003 o změnu obchodní firmy ve společenské smlouvě tak, aby neobsahovala spojení písmen „Z..“, v nichž je žalovaná společnost Z.., a.s. v postavení žalobce. Ze spisu 32 Cm 141/2003 má soud za osvědčené, že předmětná věc je evidentně vzájemným návrhem.

Žalobkyně s postoupením věci jinému soudu nesouhlasila s odůvodněním, že nesdílí názor soudu, že předmětná věc je vzájemným návrhem k žalobě vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 32 Cm 141/2003. Žaloba podaná u Krajského soudu v Brně je reakcí na skončení platnosti licenční smlouvy, v žádném případě se nejedná o vzájemný návrh.

Žalovaná s přikázáním věci Krajskému soudu v Ústí nad Labem vyslovila svůj souhlas s tím, že z věcného hlediska může být žaloba v této věci považována za protinávrh.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Krajskému soudu v Brně) a Krajskému soudu v Ústí nad Labem, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první občanského soudního řádu, dále jen „o.s.ř.“), návrh soudu na přikázání věci projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o.s.ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být jinému soudu přikázána.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji s hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudu a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon při tom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací nesmí být navozen stav, který by se projevil v poměrech některého z účastníků zásadně nepříznivě.

Důvody uváděné Krajským soudem v Brně nedosahují takové závažnosti a výjimečnosti, aby byl prolomen výše uvedený ústavní princip. Okolnost, že u Krajského soudu v Ústí nad Labem probíhají řízení ve třech sporech, které se dotýkají znění obchodní firmy v tomto řízení žalované není relevantní pro přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř.

Nejvyšší soud přihlédl k negativnímu stanovisku žalobce a neshledal důvody vhodné zvláštního zřetele pro přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. a proto návrhu soudu nevyhověl .

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. dubna 2005

JUDr. František Faldyna, CSc. , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 26. April 2005