JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Od 21/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Pavla Severina v právní věci žalobkyně S. F., s. r. o., jako nástupce Č. o. b., a.s., proti žalovaným 1) M. L., a. s., 2) A. M., s. r. o. v likvidaci, o zaplacení částky 23 078,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 8 C 282/2004, t a k t o :

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 8 C 282/2004 se přikazuje Okresnímu soudu v Olomouci.

O d ů v o d n ě n í :

Původní žalobkyně Č. o. b., a. s. se domáhala žalobou vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 vydání rozsudku, kterým by bylo uloženo žalovaným zaplatit jí společně a nerozdílně 23 078,- Kč s tím, že plněním jednoho ze žalovaných zaniká v rozsahu tohoto plnění povinnost druhého žalovaného, prvnímu žalovanému bylo uloženo zaplatit jí za období od 18.3.1999 do 3.6.2003 úrok z prodlení ve výši 19% p.a. z částky 18 284,10 Kč a úrok z prodlení 19% p.a. z částky 23 078,- Kč od 4.6.2003 do zaplacení, druhému žalovanému bylo uloženo zaplatit jí úrok z prodlení 0,3% denně z jednotlivých dlužných splátek za období od 16.1.1999 do 3.6.2003 celkem 112 470,64 Kč a dále úrok z prodlení ve výši 0,3% denně z částky 23 078,- Kč od 4.6.2003 do zaplacení.

Soud usnesením ze dne 12.11.2004, č.j. 8 C 282/2004-107, připustil, aby do řízení místo původní žalobkyně vstoupila S. F. s.r.o. se sídlem O. Tato společnost podáním doručeným soudu 8.10.2004 vzala předmětnou žalobu zpět v části vztahující se k první žalované.

Soud pak vyzval sporné strany, aby se vyjádřily k jeho názoru, že jsou splněny podmínky pro delegaci vhodnou podle § 12 odst. 2 o.s.ř. Poukázal na to, že nynější žalobkyně má sídlo v O., druhý žalovaný má sice sídlo v Ch., kde však podle sdělení pošty nesídlí, jeho zástupce JUDr. M. V. má sídlo ve S., proti prvnímu žalovanému byla žaloba vzata zpět, takže řízení bude zastaveno. Vyslovil názor, že by věc byla Okresním soudem v Olomouci projednána rychleji a hospodárněji.

Žádný z účastníků se k této výzvě nevyjádřil, ačkoliv jim byla řádně doručena.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený jak příslušnému soudu (Obvodnímu soudu pro Prahu 5), tak soudu, kterému má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o.s.ř.) návrh soudu na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínka k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o.s.ř. mají účastníci právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána a v případě odstavce 2) citovaného ustanovení též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.) Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc přikázána, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací nesmí být totiž navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil nepříznivě.

Poté co, žalobkyně vzala zpět žalobu ve vztahu k první žalované, která jediná měla sídlo v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 5, a za situace, kdy žalobkyně má sídlo v O. a druhá žalovaná se nezdržuje podle sdělení pošty v místě svého sídla uvedeného v obchodním rejstříku a její likvidátor JUDr. M. V. má sídlo ve S., je zřejmé, že projednání věci u Okresního soudu v Olomouci bude rychlejší a ekonomičtější.

Důvody, uváděné Obvodním soudem pro Prahu 5, lze považovat za způsobilé k prolomení výše citované ústavní zásady a proto Nejvyšší soud návrhu soudu vyhověl a věc z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. přikázal Okresnímu soudu v Olomouci.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 26. dubna 2005

JUDr. František Faldyna, CSc.

předseda senátu

Vydáno: 26. April 2005