JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Od 2/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Pavla Severina v právní věci žalobce P. H., zastoupeného, advokátkou, proti žalovaným l) M. K., a 2) L. K., o zaplacení částek 40.962,- Kč a 83.510,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 7 C 303/2003, o návrhu soudu na přikázání věci jinému soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 7 C 303/2003 se Obvodnímu soudu pro Prahu 5 nepřikazuje.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhá žalobou podanou u Okresního soudu v Šumperku vydání rozsudku, kterým by bylo první žalované uloženo zaplatit mu částku 40.962,- Kč s příslušenstvím,z důvodu nezaplacení odebraného zboží.

Soudem vydaný platební rozkaz ze dne 4.3.2003, č.j. Ro 1159/2003-7, byl zrušen usnesením soudu ze dne 12.11.2003, č.j. Ro 1159/2003-12, pro nemožnost doručení na adresu uvedenou v žalobě.

Další žalobou podanou u téhož soudu domáhá se žalobce vydání rozsudku, kterým by bylo druhému žalovanému uloženo zaplatit mu částku 83.10,- Kč s příslušenstvím, z důvodu nezaplacení odebraného zboží.

Soudem vydaný platební rozkaz ze dne 4.3.2003, č.j. Ro 1158/2003-8, byl zrušen usnesením soudu ze dne 12.11.2003, č.j. Ro 1158/2003-13 pro nemožnost doručení na adresu uvedenou v žalobě.

Soud poté obě žaloby spojil ke společnému projednání usnesením ze dne 19.1.2004, s tím, že nadále budou vedeny pod společnou spisovou značkou 7 C 303/2003.

Po zjištění, že oba žalovaní se zdržují na adrese P. 5, P. 2489 a že zde také podnikají, soud vyzval účastníky, aby se vyjádřili zda souhlasí či nesouhlasí s přikázáním věci Obvodnímu soudu pro Prahu 5 z důvodu vhodnosti. Výzvu odůvodnil poukazem, že oba žalovaní jsou sice evidováni jako podnikatelé se sídlem v Š., zde se však nezdržují a podle zprávy žalobce podnikají v P. Účastníci se k této výzvě nevyjádřili, ačkoliv jim byla řádně doručena a byli poučeni podle § 101 odst. 4 o. s. ř., že pokud se nevyjádří, bude mít soud za to, že s přikázáním věci souhlasí.

Okresní soud v Šumperku předložil věc Nejvyššímu soudu s odůvodněním, jak je uvedl účastníkům.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený jak příslušnému soudu (Okresnímu soudu v Šumperku) tak soudu, kterému má být věc přikázána (12 odst. 3 věta první o. s. ř.) návrh soudu na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. mají účastníci právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána a v případě odst. 2 citovaného ustanovení též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod publikované pod č. 2/1993 Sb.ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon při tom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němu má být věc přikázána, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil nepříznivě.

Důvody uváděné okresním soudem nejsou natolik závažné, aby byly způsobilé k prolomení výše citované ústavní zásady. Oba žalovaní mají trvalé bydliště i místo podnikání, jak vyplývá ze živnostenského listu, v Šumperku, okolnost, že se v současné době zdržují v P., sama o sobě není důvodem k přikázání věci jinému soudu. Nejvyšší soud přihlédl k možnosti dožádání zakotvené v § 39 odst. l o. s. ř. i ke skutečnosti, že žalobce a jeho zástupkyně mají sídlo mimo město P. a neshledal důvody pro přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2 o. s. ř.) a proto návrhu soudu nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 2. března 2005

JUDr. František Faldyna, CSc., v.r.

předseda senátu

Vydáno: 02. March 2005