JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Od 19/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Pavla Severina v právní věci žalobce D. p. m. P., a. s. , zastoupeného, advokátem, proti žalovanému J. M., o zaplacení částky 808,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 8 C 362/2004, o návrhu soudu na určení místní příslušnosti, takto:

Nejvyšší soud neurčuje, který soud projedná a rozhodne věc vedenou u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 8 C 362/2004.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Chebu vydal ve věci označené v záhlaví dne 4.5.2004 platební rozkaz č.j. 21 Ro 975/2004-2, kterým uložil žalovanému zaplatit žalobci 808,- Kč s příslušenstvím. Usnesením ze dne 15.11.2004, č.j. 21 Ro 975/2004-10, tento platební rozkaz zrušil s odůvodněním, že jej nebylo možno žalovanému doručit.

Usnesením ze dne 18.1.2005, č.j. 8 C 362/2004-16 vyslovil Okresní soud v Chebu svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.) se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které jsou tu v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě je nepochybné, že věc patří do pravomoci soudů České republiky (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. je obecným soudem žalovaného soud, v jehož obvodu má žalovaný své bydliště, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Podle ustanovení § 86 odst. 1 o. s. ř. jestliže žalovaný, který je občanem České republiky, nemá obecný soud, je příslušný soud, v jehož obvodu měl v České republice poslední známé bydliště. Jak vyplývá z výpisu centrální evidence obyvatel ze dne 6.4.2004, měl žalovaný trvalé bydliště na adrese … K. 295, okres S., na kteroužto adresu se přihlásil dne 20.3.2002.

Nejvyšší soud České republiky tak nemohl určit místně příslušný soud (§ 11 odst. 3 o. s. ř.), neboť není splněn zákonný předpoklad pro takové rozhodnutí, když podmínky místní příslušnosti nechybějí a lze je zjistit.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 26. dubna 2005

JUDr. František Faldyna, CSc., v.r.

předseda senátu

Vydáno: 26. April 2005