JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 973/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Petra Šuka a Mgr. Filipa Cilečka v právní věci žalobce D. M., zastoupeného advokátem, proti žalované H. Č., o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 50 Cm 260/2005, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 28. března 2007, č.j. 5 Cmo 12/2007-44, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 28. března 2007, č.j. 5 Cmo 12/2007-44, potvrdil rozsudek ze dne 15. června 2006, č.j. 50 Cm 260/2005-25, jímž Krajský soud v Praze ponechal v platnosti směnečný platební rozkaz ze dne 30. září 2005, č.j. 65 Sm 82/2005-5.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, přičemž při jeho podání nebyla zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má právnické vzdělání. Krajský soud v Praze usnesením ze dne 17. července 2007, č.j. 50 Cm 260/2005-53, dovolatelku vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení ve lhůtě do deseti dnů od doručení usnesení, přičemž dovolatelka na tuto výzvu nereagovala.

Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (odstavec 2). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písmeno a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odstavec 4).

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení zastavuje, nebo usnesení, jímž se dovolání odmítá - rozhodnutí, kterým se dovolací řízení končí, přičemž k odstranění tohoto nedostatku přes výzvu doručenou dovolatelce dne 10. srpna 2007 (srov. doručenku u čl. 53) nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když dovolatelka procesně zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno a žalobci podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 25. června 2008

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Vydáno: 25. June 2008