JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 5376/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Petra Šuka a Mgr. Filipa Cilečka rozhodl v konkursní věci úpadkyně P.H. a. s., o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 33 K 1/99, o dovolání JUDr. J. E., notářky, zastoupené JUDr. P. E., advokátem proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. června 2008, č. j. 1 Ko 76/2007 - 566, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

JUDr. J. E. podala proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci dovolání, které posléze, podáním ze dne 8. dubna 2009, došlým Nejvyššímu soudu 9. dubna 2009, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 22. dubna 2009

JUDr. Zdeněk K r č m á ř

předseda senátu

Vydáno: 22. April 2009