JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 5209/2007

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a Mgr. Filipa Cilečka ve věci vyrovnání dlužníka J. S., zastoupeného Mgr. P. S., advokátem, o potvrzení vyrovnání, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 45 Kv 1/2001, o dovolání věřitelky M. S., zastoupené JUDr. T. U., advokátem, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. srpna 2007, č. j. 1 Ko 214/2007 - 185, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze podala věřitelka M. S. dovolání, které vzal posléze - podáním došlým soudu 7. ledna 2010 - zcela zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení zastavil podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2007.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 14. ledna 2010

JUDr. Zdeněk K r č m á ř

předseda senátu

Vydáno: 14. January 2010