JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 5153/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Petra Šuka a Mgr. Filipa Cilečka v právní věci žalobce Ing. T. Z., , jako správce konkursní podstaty úpadkyně S. a. s., , zastoupeného JUDr. L. H., advokátem, , proti žalované V. O., narozené zastoupené JUDr. S. H., advokátkou, , o vydání akcií, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 13 Cm 48/2006, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. srpna 2008, č.j. 5 Cmo 321/2008-74, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í:

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 8. října 2007, č. j. 13 Cm 48/2006-66, jímž Městský soud v Praze přerušil řízení ve shora uvedené věci podle ustanovení § 109 odst. 2 písmena c) občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, navrhujíc, aby je Nejvyšší soud zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Žalovaná ve vyjádření k dovolání poukazuje na jeho nepřípustnost.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.

Podle ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř. není dovolání přípustné, neboť ve všech případech přípustnosti dovolání upravených v tomto ustanovení musí jít o dovolání proti usnesení ve věci samé. Usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o přerušení řízení, však usnesením ve věci samé není.

Ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. nezakládají přípustnost dovolání proto, že napadené rozhodnutí nelze podřadit žádnému z tam vyjmenovaných případů.

Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), dovolání jako nepřípustné odmítl [§ 243b odst. 5, § 218 písm. c) o. s. ř.].

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. ledna 2009

JUDr. Ivana Š t e n g l o v á

předsedkyně senátu

Vydáno: 27. January 2009