JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 4896/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Filipa Cilečka a Mgr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobkyně C. – C. a. s., , zastoupené Mgr. D. Š., advokátem, , proti žalovaným 1) RsDr. J. B., jako správci konkursní podstaty úpadkyně R., spol. s r. o., a 2) Ing. J. W., , oběma zastoupeným JUDr. V. K., advokátkou, , o určení pravosti pohledávky s právem na oddělené uspokojení, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 44 Cm 11/2003, o dovolání druhého žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 19. června 2008, č. j. 15 Cmo 63/2008-221, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze podal druhý žalovaný dovolání, které posléze, podáním ze dne 21 dubna 2009, doručeným Nejvyššímu soudu dne 22. dubna 2009, vzal v plném rozsahu zpět.

Jelikož první žalovaný se ke zpětvzetí dovolání „připojil“ podáním ze dne 24. dubna 2009, doručeným Nejvyššímu soudu dne 29. dubna 2009, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení mezi žalobkyní a prvním žalovaným je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 občanského soudního řádu a § 25a odst. 1 zákona o konkursu a vyrovnání.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení mezi žalobkyní a druhým žalovaným se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu, neboť dovolatel zavinil, že řízení muselo být zastaveno, žalobkyně se však práva na náhradu nákladů dovolacího řízení podáním ze dne 24. dubna 2009, doručeným Nejvyššímu soudu dne 28. dubna 2009, vzdala.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. dubna 2009

JUDr. Petr G e m m e l

předseda senátu

Vydáno: 30. April 2009