JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 4495/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Petra Šuka a Mgr. Filipa Cilečka v právní věci navrhovatele Ing. V. K., zastoupeného JUDr. A. Š., advokátem, za účasti obchodní společnosti C., s.r.o., zastoupené JUDr. A. B., CSc., advokátkou, o neplatnost smlouvy o převzetí obchodního jmění hlavním akcionářem, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 37 Cm 85/2004, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. února 2008, č. j. 7 Cmo 187/2007-165 takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Navrhovatel je povinen zaplatit společnosti C., s.r.o. na náhradu nákladů dovolacího řízení do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí částku 4.819,50 Kč, k rukám její zástupkyně.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Praze potvrdil k odvolání navrhovatele rozsudek ze dne 15. listopadu 2006, č. j. 37 Cm 85/2004-128, jímž Krajský soud v Hradci Králové zamítl návrh na vyslovení neplatnosti smlouvy o převzetí obchodního jmění společnosti C., a. s. jejím hlavním akcionářem, společností C. s.r.o. (dále jen „společnost“).

Proti usnesení odvolacího soudu podal navrhovatel dovolání, jež Nejvyšší soud podle ustanovení § 243b odst. 5, § 218 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), odmítl.

Učinil tak proto, že dovolání proti potvrzujícímu výroku usnesení ve věci samé může být přípustné pouze podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., přičemž rozhodnutí odvolacího soudu Nejvyšší soud zásadně právně významným neshledal.

Na posouzení dovolatelových námitek, podle kterých neobdržel pozvánku na valnou hromadu rozhodující o převzetí obchodního jmění hlavním akcionářem, „žalobce nezveřejnil svůj úmysl v jednom celostátně rozšiřovaném deníku“ a nebylo ani informováno Středisko cenných papírů, odvolací soud své rozhodnutí nezaložil. Z toho důvodu nelze k jejich přezkoumání připustit dovolání.

Právní závěr, na němž odvolací soud své rozhodnutí založil (totiž že návrhu na neplatnosti smlouvy o převzetí obchodního jmění nelze s ohledem na ustanovení § 220p odst. 3 ve vazbě na § 220h odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, vyhovět, neboť byl podán až po právní moci usnesení o povolení zápisu převzetí jmění do obchodního rejstříku), naopak dovolatel vůbec nenapadá. Pro jeho přezkoumání tudíž Nejvyšší soud – jsa vázán obsahem dovolání (§ 242 odst. 3 věta první o. s. ř.) – dovolání připustit nemůže.

Konečně námitkami, jimiž dovolatel vytýká odvolacímu soudu tvrzené vady řízení, vystihuje dovolací důvod vymezený v ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., jenž nemá u dovolání přípustného toliko podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. zásadně k dispozici (srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 48/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek nebo usnesení Ústavního soudu ze dne 7. března 2006, sp. zn. III. ÚS 10/06, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 9, ročník 2006, pod číslem 130 a ze dne 15. listopadu 2007, sp. zn. III. ÚS 372/06).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání navrhovatele bylo odmítnuto a společnosti vzniklo právo na náhradu účelně vynaložených nákladů. Ty sestávají z odměny za zastupování advokátkou za řízení v jednom stupni (za dovolací řízení), jejíž výše se určuje podle vyhlášky č. 484/2000 Sb. (dále jen „vyhláška“). Podle ustanovení § 7 písm. g), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 vyhlášky činí sazba odměny 7.500,-Kč. Takto určená sazba se podle § 18 odst. 1 vyhlášky snižuje o 50%, tj. na částku 3.750,-Kč, jelikož zástupkyně společnosti učinila v dovolacím řízení pouze jediný úkon právní služby (vyjádření k dovolání). Spolu s náhradou hotových výdajů dle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve výši 300,- Kč a náhradou za 19 % daň z přidané hodnoty ve výši 769,50 Kč podle ustanovení § 137 odst. 3 o. s. ř. tak dovolací soud přiznal společnosti k tíži dovolatele celkem 4.819,50 Kč.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 22. dubna 2009

JUDr. Ivana Š t e n g l o v á

předsedkyně senátu

Vydáno: 22. April 2009