JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 3979/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Filipa Cilečka a Mgr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele L. b. d. P., za účasti L. F., zastoupeného JUDr. F. N., advokátem, o určení, že byt navrhovatele, který má L. F. pronajat, není bytem družstevním, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 23 C 366/2005, o dovolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. listopadu 2007, č. j. 35 Co 485/2007-47, ve znění opravného usnesení ze dne 15. května 2008, č. j. 35 Co 485/2007-55, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze v záhlaví označeným usnesením zrušil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 31. května 2007, č. j. 23 C 366/2005-33, ve spojení s doplňujícím usnesením ze dne 9. července 2007, č. j. 23 C 366/2007-38 (první výrok) a věc postoupil Městskému soudu v Praze jako soudu věcně příslušnému k projednání věci v prvním stupni (druhý výrok).

Proti usnesení odvolacího soudu podal navrhovatel dovolání, v němž žádá, aby je dovolací soud zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Účastník L. F. považuje napadené usnesení odvolacího soudu za správné a navrhuje, aby dovolání bylo zamítnuto.

Dovolání není přípustné.

Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo zrušeno rozhodnutí soudu prvního stupně a věc byla postoupena věcně příslušnému okresnímu nebo krajskému soudu (§ 219a odst. 1 písm. a/, § 221 odst. 1 písm. b/ o. s. ř.), nezakládá žádné z ustanovení občanského soudního řádu.

Na tento závěr nemá žádný vliv ani to, že odvolací soud dovolatele nesprávně poučil, že dovolání připuštěno být může (srov. též usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, obdobně i usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 73/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a dále nález Ústavního soudu ze dne 2. prosince 2008, sp. zn. II. ÚS 323/07, jenž je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Ústavního soudu).

Jelikož dovolání navrhovatele není přípustné, Nejvyšší soud je podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. února 2009

JUDr. Ivana Štenglová předsedkyně senátu

Vydáno: 11. February 2009