JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 3785/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Petra Šuka v právní věci žalobce J. Š., zastoupeného JUDr. J. S., advokátkou, , proti žalovanému Ing. J. H., jako správci konkursní podstaty úpadkyně V., akciové společnosti, , zastoupenému JUDr. D. D., advokátem, , o určení neúčinnosti právního úkonu, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 41 Cm 87/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. března 2008, č. j. 15 Cmo 47/2008-34, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 800,- Kč, do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí, k rukám jeho zástupce.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 4. března 2008, č. j. 15 Cmo 47/2008-34, potvrdil usnesení ze dne 25. ledna 2008, č. j. 41 Cm 87/2007-23, jímž Krajský soud v Hradci Králové s odkazem na ustanovení § 104 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) zastavil řízení pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení. Odvolací soud přitakal soudu prvního stupně v závěru, že projednávaná věc je sporem vyvolaným konkursem, přičemž konkurs na majetek úpadkyně byl usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. prosince 2006, č. j. 40 K 157/98-579, které nabylo právní moci 23. ledna 2007, zrušen po splnění rozvrhového usnesení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, odkazuje co do jeho přípustnosti na ustanovení § 239 odst. 2 písm. a) o. s. ř. Dovolatel odvolacímu soudu vytýká, že se nezabýval otázkou „prodlení“ v činnosti soudu prvního stupně, když tento nepostupoval dostatečně rychle a účinně. Právě tato nečinnost soudu prvního stupně vedla k tomu, že konkursní řízení, se kterým byl žalobcův návrh povahově spjat a které v čase podání žaloby ještě probíhalo, bylo v tomto mezidobí zrušeno. Jak soud prvního stupně, tak následně odvolací soud - pokračuje dovolatel - pochybily, když se při svém rozhodování vůbec nezabývaly příčinami zániku podmínky řízení a naopak zánik podmínky řízení jen konstatovaly. Přitom vyjádřil přesvědčení, že v předmětné věci má právě posouzení příčin zániku podmínky řízení rozhodující význam, neboť tyto příčiny se bez jakéhokoli zavinění žalobce vyskytly na straně soudu prvního stupně.

Proto požaduje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí soudů nižších stupňů zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Dovolání žalobce, které je přípustné podle ustanovení § 239 odst. 2 písm. a) o. s. ř. Nejvyšší soud odmítl jako zjevně bezdůvodné (§ 243b odst. 1 o. s. ř.), když žalobce prostřednictvím uplatněných dovolacích důvodů (jimiž je dovolací soud podle ustanovení § 242 odst. 3 o. s. ř. vázán) nezpochybňuje závěry, na nichž právní posouzení věci odvolacím soudem spočívá, přičemž jím namítané průtahy řízení před soudem prvního stupně samy o sobě důvodem, pro které by bylo možno usuzovat na nesprávnost rozhodnutí odvolacího soudu, nejsou.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalobce bylo odmítnuto a žalobci vznikla povinnost hradit žalovanému jeho náklady řízení. Tyto náklady sestávají ze sazby odměny advokáta za řízení v jednom stupni (za dovolací řízení) určené podle ustanovení § 14 odst. 3, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve výši 500,- Kč a z paušální náhrady hotových výdajů ve výši 300,- Kč za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) podle ustanovení § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., a celkem činí 800,- Kč.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinný co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 31. března 2009

JUDr. Petr G e m m e l

předseda senátu

Vydáno: 31. March 2009