JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 3507/2007

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Petra Šuka v právní věci žalobce Ing. M. F., , zastoupeného JUDr. J. O., advokátem, , proti žalovaným 1) V.s. O., a. s., , zastoupené JUDr. M. J., advokátem, a 2) M. V., a. s., , zastoupené Mgr. T. K., advokátem, , o určení neplatnosti smlouvy o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu kanalizace, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 6 Cm 155/2004, o dovolání druhé žalované proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. března 2007, č. j. 5 Cmo 215/2006 – 100, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Napadeným usnesením zrušil odvolací soud rozsudek ze dne 29. června 2005, č. j. 6 Cm 155/2004 – 43, ve znění opravného usnesení ze dne 5. srpna 2005, č. j. 6 Cm 155/2004 – 52, kterým Krajský soud v Ostravě zamítl žalobu o určení neplatnosti smlouvy o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace ze dne 29. března 2000, uzavřené mezi první a druhou žalovanou a rozhodl o postoupení věci Okresnímu soudu v Olomouci.

Proti usnesení odvolacího soudu podala druhá žalovaná dovolání. Co do jeho přípustnosti odkázala na ustanovení § 239 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“). Tvrdí, že odvolací soud věc nesprávně právně posoudil.

Z obchodního rejstříku plyne, že druhá žalovaná změnila v průběhu dovolacího řízení obchodní firmu, proto ji Nejvyšší soud vyznačil novou obchodní firmou.

Dovolání není přípustné.

Nejvyšší soud již v rozhodnutí ze dne 1. srpna 2007, sp. zn. 29 Odo 706/2006, formuloval a odůvodnil závěr (od něhož nemá důvod se odchýlit ani v této věci a na nějž v podrobnostech odkazuje), týkající se dokonce stejných žalovaných, že dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud podle § 219a o. s. ř. zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a podle § 221 odst. 1 písm. b) o. s. ř postoupil věc příslušnému okresnímu soudu, není přípustné.

Nejvyšší soud proto dovolání jako nepřípustné odmítl [§ 243b odst. 5, § 218 písm. c) o. s. ř.].

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. února 2009

JUDr. Ivana Š t e n g l o v á

předsedkyně senátu

Vydáno: 10. February 2009