JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 3419/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobce M. S., proti žalovaným 1) J. R., 2) J. R., a 3) P. D., o zaplacení 56.000,- Kč ze směnky, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 5 Cm 166/1999, o dovolání první a třetí žalovaných proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10. prosince 2007, č. j. 4 Cmo 279/2007 – 166, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Olomouci v záhlaví uvedeným rozsudkem potvrdil ve vztahu k první a třetí žalované rozsudek Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 17. září 1999, č. j. 5 Cm 166/1999 – 26, kterým tento soud ponechal vůči všem žalovaným v platnosti směnečný platební rozkaz ze dne 29. března 1999, č. j. 5 Sm 59/99-7 (výrok I.) a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II.).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala první žalovaná jménem všech žalovaných dovolání. Krajský soud v Brně ji usnesením ze dne 28. března 2008, č. j. 5 Cm 166/99 – 182, doručeným dne 16. dubna 2008 (srov. doručenku na č. l. 182 spisu), vyzval, aby ve stanovené lhůtě sdělila, zda dovolání podala pouze jménem svým nebo i jménem některého z dalších žalovaných, případně výslovně označila, jménem kterého z nich (přičemž 2. žalovaný nebyl účastníkem odvolacího řízení) a v kladném případě doložila potřebné plné moci. První žalovaná podáním ze dne 24. dubna 2008, doručeným soudu prvního stupně dne 28. dubna 2008 (č. l. 185 spisu) sdělila, že dovolání podávají J. R. a P. D. a plnou moc doloží v náhradní lhůtě, což však do dnešního dne neučinila. Proto dovolací soud řízení o dovolání P. D. zastavil.

Usnesením ze dne 28. března 2008, č. j. 5 Cm 166/99 – 184, které bylo dovolatelce doručeno dne 16. dubna 2008 (srov. doručenku na č. l. 184 spisu), odvolací soud dovolatelku vyzval, aby si ve stanovené lhůtě zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Dovolatelka přípisem ze dne 24. dubna 2008, doručeným soudu prvního stupně dne 28. dubna 2008, sdělila, že žádá Českou advokátní komoru o ustanovení zástupce z řad advokátů, požádala o prodloužení lhůty k doložení plné moci a dne 18. června 2008 uhradila soudní poplatek za dovolání ve výši 1.000,- Kč (č. l. 190 spisu).

Podle ustanovení § 241 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (odstavec 2). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písmeno a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odstavec 4).

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes výzvu soudu prvního stupně ani v prodloužené lhůtě nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o. s. ř., když dovolací řízení bylo zastaveno a žalobci podle obsahu spisu náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 24. února 2009

JUDr. Ivana Štenglová

předsedkyně senátu

Vydáno: 24. February 2009