JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 2943/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a Mgr. Filipa Cilečka v konkursní věci úpadkyně S. I., o zrušení konkursu pro nedostatek majetku, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 38 K 28/97, o dovolání konkursní věřitelky A. S., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. ledna 2008, č. j. 1 Ko 131/2007-416, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením ze dne 29. června 2007, č. j. 38 K 28/97- 381, zrušil Krajský soud v Brně konkurs na majetek úpadkyně S. I., pro nedostatek majetku. Vrchní soud Olomouci pak v záhlaví označeným usnesením z 24. ledna 2008 potvrdil usnesení soudu prvního stupně.

Proti usnesení odvolacího soudu podala 9. května 2008 dovolání (č. l. 430-432) konkursní věřitelka A. S..

Zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčním zákonem), byl s účinností od 1. ledna 2008 zrušen zákon o konkursu a vyrovnání (§ 433 bod 1. a § 434), s přihlédnutím k § 432 odst. 1 insolvenčního zákona se však pro konkursní a vyrovnací řízení zahájená před účinností tohoto zákona použijí dosavadní právní předpisy. Nejvyšší soud proto dovolání projednal a rozhodl o něm, vycházeje ze zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění účinném do 31. prosince 2007 a ze zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. prosince 2007 (dále též jen „o. s. ř.“).

Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 o. s. ř.), soud prvního stupně ji usnesením ze dne 20. května 2008, č. j. 38 K 28/97-440, doručeným 29. května 2008 (srov. doručenku u č. l. 440 p. v.), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila do 15 dnů.

Dovolatelka neodstranila nedostatek této podmínky dovolacího řízení ani v takto určené lhůtě a na výzvu nereagovala ani později (přes poučení o následcích nečinnosti); Nejvyšší soud tudíž podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 21. srpna 2008

JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 21. August 2008