JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 2473/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Filipa Cilečka v právní věci žalobce Ing. P. Š., zastoupeného JUDr. P. V., advokátem se proti žalované K. b., a. s., zastoupené Mgr. M. P., advokátem, o zaplacení 610.065,- Kč s příslušenstvím a o vzájemném návrhu na zaplacení 911.819,82 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 25 Cm 182/2003, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. prosince 2007, č. j. 14 Cmo 124/2007 - 186, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradu nákladů dovolacího řízení 12.257,- Kč, do rukou jejího právního zástupce, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í :

Dovolatel podal dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 19. června 2008, doručeným Nejvyššímu soudu téhož dne, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když dovolatel procesně zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno a vznikla mu povinnost hradit žalované její náklady řízení. Náklady dovolacího řízení vzniklé žalované sestávají ze sazby odměny za zastupování advokátem v částce 10.000,- Kč podle ustanovení § 3 odst. 1 bod 5, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., z paušální náhrady 300,- Kč za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. a 19% sazby daně z přidané hodnoty ve výši 1.957,- Kč, celkem tedy činí 12.257,- Kč. K navrhované aplikaci ustanovení § 150 o. s. ř Nejvyšší soud neshledal důvod, neboť účastníci měli možnost zahrnout do tvrzené dohody o mimosoudním rovnání sporů i vypořádání nákladů řízení.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 19. srpna 2008

JUDr. Ivana Š t e n g l o v á

předsedkyně senátu

Vydáno: 19. August 2008