JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 2386/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a Mgr. Filipa Cilečka v právní věci žalobkyně R. & P., s. r. o., zastoupené Mgr. P. B., advokátem, proti žalovanému Ing. O. K., jako správci konkursní podstaty úpadkyně S. p. R., a. s., zastoupenému JUDr. R. K., advokátem, o určení pravosti pohledávky, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 45 Cm 45/2003, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. října 2007, č. j. 15 Cmo 117/2007-179, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í:

Rozsudkem ze dne 20. března 2007, č. j. 45 Cm 45/2003-147, Krajský soud v Ústí nad Labem zamítl žalobu, kterou se žalobkyně domáhala vůči žalovanému správci konkursní podstaty úpadkyně S. p.R., a. s. určení, že má vůči úpadci pravou pohledávku ve výši 24.192.043,- Kč (bod I. výroku) a rozhodl o nákladech řízení (bod II. výroku).

K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením ze dne 11. října 2007 rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, jehož přípustnost opírá o ustanovení § 237 odst. 1 písm. a/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), maje je za obsahově měnící, uplatňuje dovolací důvod uvedený v § 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř. (dovoláním konkretizovaný) a požaduje, aby Nejvyšší soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud zrušil rozsudek soudu prvního stupně a věc mu vrátil k dalšímu řízení, není přípustné podle žádného z ustanovení občanského soudního řádu. Takové usnesení není ani „měnícím“ ve smyslu § 237 odst. 1 písm. a/ o. s. ř., jak tvrdí dovolatel (shodně srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. září 2007, sp. zn. 21 Cdo 1800/2006, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 1, ročník 2008, pod číslem 11). Nejvyšší soud proto dovolání odmítl podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ o. s. ř.

K absenci výroku o nákladech řízení srov. závěry usnesení Nejvyššího soudu uveřejněného pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 9. července 2008

JUDr. Zdeněk K r č m á ř

předseda senátu

Vydáno: 09. July 2008