JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 2194/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Filipa Cilečka a Mgr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele Ing. A. H., zastoupeného Mgr. L. Z., advokátem, za účasti společnosti I. t. a. s., , zastoupené JUDr. J. Š., advokátem, , o neplatnost usnesení valné hromady společnosti konané dne 15. srpna 2005, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 50 Cm 59/2005, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10. ledna 2008, č. j. 5 Cmo 215/2007-79, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Dovolatel podal dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci, které posléze, podáním ze dne 16. června 2009, doručeným Nejvyššímu soudu dne 18. června 2009, vzal v plném rozsahu zpět. Společnost I. t. a. s., která se předtím k dovolání písemně vyjádřila, vyslovila se zpětvzetím dovolání souhlas. Oba účastníci se shodně vzdali práva na náhradu nákladů řízení.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil, aniž přiznal některému účastníku náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. června 2009

JUDr. Ivana Š t e n g l o v á

předsedkyně senátu

Vydáno: 30. June 2009