JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 2140/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Petra Šuka a Mgr. Filipa Cilečka v konkursní věci úpadce D. M., bytem, , o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 14 K 26/93, o dovolání věřitele P. S., , proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. února 2008, č. j. 2 Ko 152/2007-366, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 5. června 2007, č. j. 14 K 26/93-345, zrušil konkurs vedený na majetek úpadce D. M. po splnění rozvrhového usnesení (bod I. výroku) a uložil správci konkursní podstaty, aby do 15 dnů sdělil soudu, zda uzavřel účetní knihy a sestavil účetní závěrku úpadce (bod II. výroku).

K odvolání věřitele P. S. Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně v bodě I. výroku a ve zbytku odvolání odmítl.

Proti usnesení odvolacího soudu podal věřitel P. S. dovolání. Při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu - dále též jen „o. s. ř.“),

Jelikož dovolatel neodstranil nedostatek této podmínky dovolacího řízení ani v desetidenní lhůtě k tomu určené v unesení soudu prvního stupně ze dne 1. dubna 2008, č. j. 14 K 26/93-377, (které dle doručenky u č. l. 377 převzal 7. dubna 2008), ani později, přes poučení o následcích nečinnosti, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 9. září 2008

JUDr. Zdeněk K r č m á ř

předseda senátu

Vydáno: 09. September 2008