JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 1984/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobce R. V., , zastoupeného Mgr. T. K., advokátem, , proti žalované J. F., , zastoupené JUDr. J.Š., advokátkou, , o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 54 Cm 40/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 11. prosince 2007, č. j. 6 Cmo 290/2007-88, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 12.257,- Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám její zástupkyně.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 11. prosince 2007, č. j. 6 Cmo 290/2007-88, k odvolání žalobce potvrdil rozsudek ze dne 17. května 2007, č. j. 54 Cm 40/2006-64, jímž Městský soud v Praze zrušil směnečný platební rozkaz ze dne 5. května 2006, č. j. 54 Sm 117/2006-17, kterým původně uložil žalované zaplatit žalobci 500.000,- Kč s 6% úrokem od 29. prosince 2005 do zaplacení, směnečnou odměnu 1.666,- Kč a náklady řízení.

Dovolání žalobce proti potvrzujícímu výroku rozsudku odvolacího soudu ve věci samé, které mohlo být přípustné pouze podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), Nejvyšší soud jako nepřípustné podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Učinil tak proto, že polemikou se závěry soudů nižších stupňů, podle nichž žalovaná prokázala, že směnkou zajištěný závazek (dluh ze smlouvy o půjčce) zanikl, jelikož žalobci půjčenou částku vrátila, dovolatel ve skutečnosti uplatňuje dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř., jehož prostřednictvím ovšem na zásadní právní význam rozhodnutí odvolacího soudu usuzovat nelze.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalobce bylo odmítnuto a žalobci vznikla povinnost hradit žalované její náklady řízení. Náklady dovolacího řízení vzniklé žalované sestávají ze sazby odměny za zastupování advokátem za řízení v jednom stupni (za dovolací řízení) určené podle ustanovení § 3 odst. 1, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. v částce 10.000,- Kč a z paušální částky náhrady hotových výdajů ve výši 300,- Kč za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) podle ustanovení § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., a s připočtením náhrady za 19% daň z přidané hodnoty celkem činí 12.257,- Kč.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 29. dubna 2009

JUDr. Petr G e m m e l

předseda senátu

Vydáno: 29. April 2009