JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 1963/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobkyně JUDr. I. R., jako správkyně konkursní podstaty úpadce Ing. J. Č., zastoupené JUDr. M. N., advokátkou, proti žalované I. Š., zastoupené JUDr. J. D., advokátem, o zaplacení částky 98.820,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 6 C 106/2006, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. ledna 2008, č. j. 7 Co 208/2008-110, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Českých Budějovicích v záhlaví označeným usnesením potvrdil k odvolání tehdejšího žalobce (Ing. Z. Z., předchozího správce konkursní podstaty úpadce Ing. J. Č.) usnesení ze dne 18. prosince 2007, č. j. 6 C 106/2006-103, jímž Okresní soud v Jindřichově Hradci zastavil řízení ve shora uvedené věci podle ustanovení § 111 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), neboť žádný z účastníků nepodal návrh na pokračování v řízení přerušeném podle § 110 o. s. ř. do jednoho roku od právní moci usnesení o přerušení řízení, a dále zamítl návrh žalobce na přerušení řízení podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř. .

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce (Ing. Z. Z.) dovolání, odkazuje co do jeho přípustnosti na ustanovení § 239 o. s. ř. a požaduje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí soudů nižších stupňů zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle bodu 12 části věty před středníkem, čl. II., části první, zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. červencem 2009). O takový případ jde i v této věci, takže Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle občanského soudního řádu ve znění účinném před uvedeným datem.

V průběhu dovolacího řízení došlo ke změně správce konkursní podstaty úpadce (usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. února 2009, č. j. 11 K 25/97-1830), Nejvyšší soud proto jako se žalobkyní dále jednal s novou správkyní konkursní podstaty úpadce JUDr. I. R.

Dovolání v dané věci není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř. Podle ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř. není dovolání přípustné, neboť ve všech případech přípustnosti dovolání upravených v tomto ustanovení musí jít o dovolání proti usnesení ve věci samé, jímž usnesení o zastavení řízení a o zamítnutí návrhu na přerušení řízení (ani usnesení odvolacího soudu je potvrzující) není. Ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. pak nezakládají přípustnost dovolání proto, že napadené rozhodnutí nelze podřadit žádnému z tam vyjmenovaných případů, srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. března 2009, sp. zn. 29 Cdo 966/2009 (ve vztahu zastavení řízení), a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. června 2004, sp. zn. 29 Odo 203/2003 (ve vztahu k zamítnutí návrhu na přerušení řízení), jež jsou veřejnosti k dispozici na internetových stránkách Nejvyššího soudu).

Nejvyšší soud proto dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. jako nepřípustné odmítl.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalobkyně bylo odmítnuto a žalované podle obsahu spisu žádné náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 20. srpna 2009

JUDr. Zdeněk K r č m á ř

předseda senátu

Vydáno: 20. August 2009