JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 151/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Filipa Cilečka v právní věci navrhovatelky a) B., a. s., zastoupené Mgr. O. P., advokátem, b) K., Inc., zastoupené advokátem, za účasti Č. I. A. S., a. s., zastoupené advokátem, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 13 Cm 123/2004, o dovolání účastnice společnosti K T, Inc. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. října 2006, č. j. 3 Cmo 334/2006 – 70, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II.Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Dovolatelka podala dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 28. ledna 2008, doručeným Nejvyššímu soudu dne 29. ledna 2008, vzala v plném rozsahu zpět. Č. I. A. S., a. s., která se předtím k dovolání písemně vyjádřila, vyslovila se zpětvzetím dovolání souhlas a připojila se k návrhu dovolatelky, aby dovolací soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil, aniž přiznal některému účastníku náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. července 2008

JUDr. Ivana Š t e n g l o v á

předsedkyně senátu

Vydáno: 29. July 2008