JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 99/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., ve věci nezletilé K. P., zastoupené Magistrátem města M. jako opatrovníkem, dcery M. V., zastoupené advokátkou, a J. P., vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 21 P 277/97, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 21 P 277/97, se nepřikazuje Okresnímu soudu v Blansku.

O d ů v o d n ě n í :

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. může být právní věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

S poukazem na toto ustanovení otec nezletilé K. P. podal návrh na přikázání věci Okresnímu soudu v Blansku, jehož obsahem bylo převážně zabývání se námitkou podjatosti vůči soudci Okresního soudu v Mladé Boleslavi. Svůj návrh odůvodnil porušováním jeho základních práv a svobod ze strany soudu prvního stupně.

Magistrát města M., odbor sociálních věcí (oddělení sociálně právní ochrany - péče o rodinu a děti) ve svém vyjádření nesouhlasil s přikázáním věci Okresnímu soudu v Blansku, neboť ze strany Okresního soudu Mladá Boleslav bylo postupováno v zájmu nezletilé K. P. a rovněž sociální pracovnice postupovaly v souladu s právem a principy dobré správy. Současně požadoval, aby ve věci nezletilé K. P. bylo nadále jednáno u Okresního soudu Mladá Boleslav.

Za výše uvedených okolností tu nejde o případ vhodného přikázání věci jinému soudu než příslušnému, které by za stavu vztahů mezi účastníky řízení přispělo k snadnějšímu, vhodnějšímu i rychlejšímu vedení řízení a jeho průběhu.

Nejvyšší soud jako soud příslušný k rozhodnutí (§ 12 odst. 3 o.s.ř.) dospěl k závěru, že v projednávaném případě tedy důvod vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. není dán. Nelze ani opomenout skutečnost, že k přikázání věci jinému než místně příslušnému soudu by mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod publikované pod č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. června 2006

JUDr. Josef R a k o v s k ý , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 27. June 2006