JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 97/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., ve věci projednání dědictví po P. O., vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp.zn. 35 D 961/2005, o návrhu na delegaci z důvodů vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Chomutově pod sp.zn. 35 D 961/2005 přikazuje se z důvodů vhodnosti k dalšímu projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Kroměříži.

Podle ustanovení § 169 odst. 2 o.s.ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. května 2006

JUDr. Josef R a k o v s k ý , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 26. May 2006