JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 95/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., v právní věci žalobce Z. J., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti ČR, o návrhu Z. J. na určení místní příslušnosti soudu, takto:

Návrh Z. J., aby Nejvyšší soud České republiky určil, který soud věc projedná a rozhodne, se zamítá.

O d ů v o d n ě n í :

Z. J., označený v podání jako žalobce, se návrhem ze dne ze dne 24.4.2006, adresovaným a doručeným Nejvyššímu soudu České republiky dne 27.4.2006 domáhal, aby Nejvyšší soud České republiky určil, který soud by měl rozhodovat o žalobě za průtahy v prvním stupni co nejrychleji tak, aby věc úspěšně skončila smírem v ČR nebo u Evropského soudu. Žalobce ve svém podání tvrdil, že byl odsouzen v roce 1999 na základě porušení zákonů platných v České republice, proto podal dne 10.4.2005 u Obvodního soudu pro Prahu 2 žaloby na JUDr. L., JUDr. M. a JUDr. Z. a do dnešního dne nebyl proveden jediný úkon k zahájení soudního jednání. Podle žalobce mu tedy náleží odškodnění ve výši 3.000.000 Eur.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Z ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. vyplývá, že Nejvyšší soud České republiky rozhoduje o určení místní příslušnosti ve věcech patřících do pravomoci soudů České republiky (§ 7 o.s.ř.) jen za splnění dalšího předpokladu, že podmínky místní příslušnosti nejsou dány buď vůbec (chybějí), nebo je nelze zjistit. Tento soud není oprávněn určovat věcnou příslušnost, neboť ta je jednoznačně dána ustanovením § 9 o.s.ř. Místní příslušnost soudů je upravena v ustanoveních § 84 až 89a o.s.ř.

Protože z obsahu písemného podání Z. J. ze dne 24.4.2006 vyplývá, že podmínky pro stanovení místní příslušnosti v projednávané věci jsou dány (nechybějí a lze je zjistit), důvod pro postup podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. v projednávaném případě není dán.

Nejvyšší soud České republiky – z důvodů výše uvedených – nemohl určit místně příslušný soud (§ 11 odst. 3 o.s.ř.), neboť nejsou splněny zákonné předpoklady pro takové rozhodnutí, a proto návrh Ing. Z. J. zamítl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. července 2006

JUDr. Josef R a k o v s k ý

předseda senátu

Vydáno: 13. July 2006