JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 94/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Ludvíka Davida, CSc. v právní věci žalobce D. V., zastoupeného obecnou zmocněnkyní, proti žalované G., s.r.o., o náhradu mzdy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 10 C 184/2002, o návrhu na delegaci z důvodů vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 10 C 184/2002 přikazuje se z důvodů vhodnosti k dalšímu projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 8 předložil k rozhodnutí Nejvyššímu soudu ČR návrh na přikázání věci Okresnímu soudu v Ostravě z důvodu vhodnosti, a to podle § 12 odst. 2, 3 o.s.ř. odůvodněný tím, že v obvodu působnosti tohoto soudu je bydliště, resp. sídlo obou účastníků.

Žalobce souhlasil s delegací dané věci Okresnímu soudu v Ostravě. Žalovaná se vzdor výzvě podle § 12 odst. 3 o.s.ř. ve spojení s § 101 odst. 4 o.s.ř. k zamýšlenému postupu nevyjádřila, takže nastupuje domněnka jejího souhlasu s navrhovaným postupem.

Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Důvody vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř. mohou být rozmanité v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků, procesní situaci, event. na okolnostech jiných; rozhodnými jsou především ty, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji.

V posuzovaném případě mají oba účastníci řízení bydliště, resp. sídlo v obvodu soudu, jemuž má být věc delegována. Zejména z hlediska hospodárnosti řízení je zřejmé, že jsou zde dány důvody opravňující rozhodnout o přikázání věci z důvodu vhodnosti.

Nejvyšší soud návrhu pro jeho opodstatněnost vyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 27. června 2006

JUDr. Josef Rakovský, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 27. June 2006