JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 93/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobce MVDr. F. Š., proti žalovanému M. M., o přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu event. o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 5 C 1107/2002, o návrhu žalobce na delegaci vhodnou, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 5 C 1107/2002 se nepřikazuje Okresnímu soudu ve Svitavách.

O d ů v o d n ě n í :

Přes návrh žalobce, k němuž je přiložena lékařská zpráva, neshledal Nejvyšší soud důvod podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Žalobce může být v případě potřeby vyslechnut dožádaným soudem v obvodu svého bydliště.

Proti tomuto usneseni není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 12. července 2006

JUDr. Ludvík D a v i d , CSc., v.r.

předseda senátu

Vydáno: 12. July 2006