JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 92/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Josefa Rakovského ve věci nezletilé M. Š., v současnosti Dětský domov R.-D., zastoupená opatrovníkem městem O., o zrušení ústavní výchovy nezletilé za účasti navrhovatelky A. R., o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti ze strany navrhovatelky, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 0 P 485/96, 76 P a Nc 96/2006 se nepřikazuje k dalšímu projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 9.

O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatelka A. R., babička nezletilé, učinila ze zdravotních důvodů (silná diabetes) dne 31.3.2006 u Obvodního soudu pro Prahu 9 návrh na delegaci vhodnou podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Další účastníci řízení, a to otec (t.č. věznice V.), matka nezletilé (t.č. věznice O.) a opatrovník (S. město O.) se k návrhu ve lhůtě nevyjádřili.

Nejvyšší soud však, vzhledem k obsahu celého spisu, návrhu na delegaci nevyhověl. Řízení dosud probíhalo u Okresního soudu v Ostravě a nutno též vzít v úvahu sídlo resp. místo pobytu ostatních účastníků, zejména nezletilé.

Iniciativa babičky nezletilé je zajisté ve věci zásadní. K doplnění výslechu A. R., či ke zjištění dalších rozhodných skutečností, však může znovu (už se tak v řízení stalo) dojít cestou Obvodního soudu pro Prahu 9 jako soudu dožádaného.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 24. července 2006

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu

Vydáno: 24. July 2006