JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 91/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Ludvíka Davida, CSc. v právní věci žalobce ak. arch. D. Ž., proti žalované Č. t., o ochranu autorského práva, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 32 C 144/2004, o návrhu na delegaci z důvodů vhodnosti, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 32 C 144/2004 přikazuje se z důvodů vhodnosti k dalšímu projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze předložil k rozhodnutí Nejvyššímu soudu ČR návrh ve věci delegace z důvodu vhodnosti z podnětu účastníka řízení ve smyslu § 12 odst. 2, 3 o.s.ř.

Žalobce navrhl delegaci ke Krajskému soudu v Brně s odůvodněním, že jak trvalé bydliště Ing. arch. Ž., tak i sídlo televizního studia B. je v obvodu Krajského soudu v Brně a v Brně je i bydliště a pracoviště většiny svědků a archív TS B., v němž se nacházejí další důkazy, jejichž provedení bylo žalobcem navrženo.

Žalovaná ve svém vyjádření s delegací souhlasila, a to z důvodů ekonomiky řízení.

Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Důvody vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř. mohou být rozmanité v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků, procesní situaci, event. na okolnostech jiných; rozhodnými jsou především ty, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji.

V posuzovaném případě mají oba účastníci řízení bydliště, resp. sídlo v obvodu soudu, jemuž má být podle jejich návrhu věc delegována. Zejména z hlediska hospodárnosti řízení je zřejmé, že jsou zde dány důvody opravňující rozhodnout o přikázání věci z důvodu vhodnosti.

Nejvyšší soud návrhu pro jeho opodstatněnost vyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 27. června 2006

JUDr. Josef Rakovský, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 27. June 2006