JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 90/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., o návrhu B. V., na vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze z rozhodování v právní věci vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 22 P 88/2000, takto:

Soudci Vrchního soudu v Praze nejsou vyloučeni z rozhodování o návrhu B. V. na vyloučení soudců Krajského soudu v Praze z rozhodování v právní věci sp. zn. 22 P 88/2000 Okresního soudu v Kolíně.

O d ů v o d n ě n í :

V podání B. V., které došlo Krajskému soudu v Praze dne 1. 9. 2005, namítal B. V. podjatost soudců Krajského soudu v Praze a navrhoval jejich vyloučení z rozhodování v právní věci vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 22 P 88/2000. Na tomto podání, odůvodňující uvedený návrh, byla bez dalšího vysvětlení a bez další argumentace připojena i slova „stejně tak Vrchního soudu v Praze“.

Podle ustanovení § 14 odst. 1 občanského soudního řádu jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům, lez pochybovat o jejich nepodjatosti. O tom, zda je soudce vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě (§ 16 odst. 1 občanského soudního řádu).

Již v rozhodnutí uveřejněném pod č. 3/1980 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vydávané Nejvyšším soudem, bylo vyloženo: „Účastník občanského soudního řízení, který navrhuje vyloučení soudce (soudců) z projednávání a rozhodování věci, musí ohledně každého soudce, jehož podjatost namítá, uvést konkrétně skutečnosti, pro něž má za to, že je z projednání a rozhodování vyloučen (§ 14 občanského soudního řádu)“.

Tyto základní předpoklady pro rozhodnutí o vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze z projednání věci a z rozhodování o věci, nebyly v daném případě navrhovatelem B. V. brány v úvahu, když se spokojil bez dalšího jen s návrhem na vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze slovy vyloučení „stejně tak soudců Vrchního soudu Praha“, jako ohledně soudců Krajského soudu v Praze (které ze svého hlediska vysvětlil a odůvodňoval).

Obecnému návrhu na vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze, podaném bez odůvodnění návrhu ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 občanského soudního řádu, nemohlo být tedy vyhověno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 23. května 2006

JUDr. Josef R a k o v s k ý , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 23. May 2006