JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 87/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského, a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. ve věci péče o nezletilou N. M. D., dceru MUDr. P. D., zastoupeného advokátkou, a MUDr. B. D., o návrhu otce na úpravu poměrů nezletilé Nathalie Manon Dlouhé pro dobu před i po rozvodu manželství, vedené u Okresního soudu v Prachaticích pod sp. zn. 3 Nc 66/2005, o určení místní příslušnosti, takto:

Obvodní soud pro Prahu 7 se určuje jako soud příslušný k projednání a rozhodnutí věci.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Prachaticích usnesením ze dne 23.3.2005, č.j. 3 Nc 66/2005 - 25, vyslovil v odstavci I. svou místní nepříslušnost a v odstavci II. rozhodl, že po právní moci tohoto rozhodnutí bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který místně příslušný soud v České republice věc projedná a rozhodne. Věc posoudil ve smyslu ustanovení § 88 písm. c) o.s.ř., § 11 odst. 3 o.s.ř. a § 105 odst. 2 o.s.ř. Dovodil, že nezletilá N. M. D. nemá bydliště v České republice, trvale bydlí s matkou ve Švýcarsku, kde matka i pracuje a ve Švýcarsku bydlí v důsledku zaměstnání i otec nezletilé, i když má zapsáno i bydliště v České republice. Dospěl k závěru, že v dané věci jsou dány podmínky § 11 odst. 3 o.s.ř. pro určení místní příslušnosti Nejvyšším soudem, neboť podmínky místní příslušnosti v této věci chybějí. Vyslovil, že bydliště nezletilé N. M. D. není v České republice, nelze tedy dovodit místně příslušný český soud. Zaujal názor, že nezletilá N. M. D. je státním občanem ČR, tudíž je dána pravomoc českých soudů podle § 39 odst. 1 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním.

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 30.8.2005, č.j. 5 Co 1733/2005-111, potvrdil usnesení soudu prvního stupně. Shodně se soudem prvního stupně dospěl k závěru, že pravomoc českých soudů k rozhodování v této věci je dána, neboť nezletilá N. M. D. je českou občankou. Podle odvolacího soudu za rozhodující nelze považovat ani okolnost, že nezletilá N. M. D. má i švýcarské občanství. Ztotožnil se se závěrem soudu prvního stupně, že v projednávané věci jsou dány podmínky ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř.

Nejvyšší soud České republiky, jemuž byla věc v předložena k rozhodnutí o určení místní příslušnosti podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., se nejprve zabýval otázkou, zda je dána pravomoc soudů České republiky pro řízení ve věci péče o nezletilou N. M. D., narozené dne 30.3.2003.

Podle ustanovení § 2 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 234/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb. a zákona č. 125/2002 Sb. (dále jen „ZMPS“), se ustanovení ZMPS použije, jen pokud nestanoví něco jiného mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

Podle ustanovení § 39 odst. 1 věty první ZMPS ve věcech výchovy a výživy nezletilých a v jiných věcech jich se týkajících, jsou-li českými občany, je dána pravomoc českých soudů i tehdy, žijí-li v cizině.

Podle ustanovení § 48 ZMPS české soudy (je-li dána jejich pravomoc) postupují v řízení podle českých procesních předpisů, přičemž všichni účastníci mají rovné postavení při uplatňování svých práv; tímto procesním předpisem je občanský soudní řád (dále jen „o.s.ř.“).

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o.s.ř. řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušným. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 88 písm. c) o.s.ř. namísto obecného soudu, popřípadě namísto soudu uvedeného v § 85a, je k řízení příslušný soud, v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště, jde-li o věc péče o nezletilé, o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení, o osvojení nebo povolení uzavřít manželství nezletilému.

V posuzované věci z obsahu spisu vyplývá, že nezletilá N. M. D. je občankou České republiky a že má bydliště v cizině (u matky MUDr. B. D. ve Švýcarsku).

Vzhledem k tomu, že v projednávané věci je dána pravomoc českých soudů (§ 39 odst. 1 MPSP), a že podmínky pro určení místní příslušnosti nelze z ustanovení § 88 písm. c) o.s.ř. dovodit, jsou zákonné předpoklady pro určení místně příslušného soudu Nejvyšším soudem České republiky splněny.

Nejvyšší soud usnesením ze dne 15.2.2006, sp.zn. 28 Nd 198/2005 určil, že žalobu MUDr. P. D. z 27.12.2004 proti žalované MUDr. B. D. o rozvod manželství projedná a rozhodne o ní Obvodní soud pro Prahu 7. V projednávané věci proto považuje za účelné, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v ustanovení § 6 o.s.ř., aby věc péče o nezletilou N. M. D. projednal a rozhodl tentýž soud, tedy podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. Nejvyšší soud České republiky určil, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 7.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. června 2006

JUDr. Josef R a k o v s k ý , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 27. June 2006