JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 83/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci nezletilých F. B., (též střídavě u matky), a J. B., zastoupených Statutárním městem O., orgánem péče o děti při Ú. m. o. O., dětí otce K. B., zastoupeného advokátkou, a matky J. B., o úpravu výkonu rodičovské zodpovědnosti pro dobu před i po rozvodu manželství (návrh otce), vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp.zn. 41 P a Nc 421/2005, 0 Nc 434/2005, o návrhu matky na delegaci vhodnou, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp.zn. 41 P a Nc 421/2005, 0 Nc 434/2005 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Plzni-městě.

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud neshledal ve smyslu § 12 odst. 2 o. s. ř. důvody pro vyhovění návrhu matky. U nezletilého F. je sice dána příslušnost obou v úvahu přicházejících soudů, ale u Okresního soudu v Ostravě již jedno řízení probíhá (podle údajů otce řízení o popření otcovství k nezl. J.) a matka nezletilých může být vyslechnuta Okresním soudem v Plzni-městě jako soudem dožádaným. Také sídlo opatrovníka obou nezletilých je v O. Otec s návrhem na delegaci nesouhlasil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 12. července 2006

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu

Vydáno: 12. July 2006