JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 81/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., ve věci projednání dědictví po J. H., vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 59 D 417/2005, o návrhu na delegaci z důvodů vhodnosti, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 59 D 417/2005 přikazuje se z důvodů vhodnosti k dalšímu projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Chebu.

Podle ustanovení § 169 odst. 2 o.s.ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. července 2006

JUDr. Josef R a k o v s k ý , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 13. July 2006