JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 76/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Milana Pokorného, CSc., ve věci žalobce J. H. proti žalovaným 1. S. B., a.s., a 2. J. S. B., a.s., o náhradu škody 53.011 Kč s přísl., o návrhu na přikázání věci z důvodů vhodnosti, který podal žalobce J. H., zastoupený advokátem, ve věci vedené pod sp. zn. 8 C 1244/2000 Okresního soudu Nymburk, takto:

Nevyhovuje se návrhu, aby věc byla přikázána z důvodů vhodnosti Okresnímu soudu v Jihlavě.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce požádal, aby věc byla z důvodů vhodnosti přikázána k dalšímu řízení a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jihlavě, protože prý tento soud je příslušný z hlediska místa škody, kterou žalobce v průběhu řízení označil za úmyslně způsobenou; prověření vzniku škody by tak mohlo být usnadněno.

K tomuto návrhu žalovaný 1. nereagoval.

Žalovaný 2. uvedl, že mu nepřipadá vhodná delegace Okresnímu soudu v Jihlavě, neboť žalovaný 2. vznikl dne 1.12.1993, předmětná věc nikdy nebyla evidována v jeho majetku a ani mu nikdy nebyla předána delimitací.

Na základě těchto zjištění Nejvyšší soud nedospěl k závěru, že by byly splněny podmínky pro přikázání věci podle § 12 odst. 2 o.s.ř. K tomuto opatření musí být totiž splněny důvody vhodnosti; ty však v daném případě podle dosavadních výsledků řízení nejsou dány.

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 1. srpna 2002

JUDr. Oldřich Jehlička, CSc., v.r.

předseda senátu

Vydáno: 01. August 2002