JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 7/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Milana Pokorného, CSc., ve věci určení příslušnosti pro řízení o rozvod manželů Š. Z., zast. M. P. a P. Z. takto:

Určuje se, že k projednání žaloby o rozvod manželství manželů Š. Z. a P. Z., je Okresní soud v Karviné, pobočka Havířov.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Karviné, pobočka Havířov vyslovil ve věci svou místní nepříslušnost za podmínek ustanovení § 105 odst. 1, 2 o. s. ř. Žalobkyně, která se domáhá rozvodu manželství, uzavřeného dne 1. 9. 1973 u Obvodního národního výboru v O. je stejně tak, jako žalovaný státním občanem České republiky, měla se žalovaným poslední společné bydliště v České republice, avšak toto společné bydliště se žalovaným opustila v roce 1989 a od té doby oba účastníci mají společné bydliště na území SRN.

Za této situace, podle § 11 odst. 3 o. s. ř. nezbylo, když věc nepochybně patří do pravomoci soudů České republiky a podmínky místní příslušnosti chybějí (arg. § 88 písm. a/ o. s. ř. a § 85 odst. 1 o. s. ř.), aby Nejvyšší soud určil, který soud věc projedná a rozhodne.

Z důvodů vhodnosti byl určen Okresní soud v Karviné, pobočka Havířov, protože v obvodu tohoto soudu měli manželé poslední společné bydliště na území České republiky před emigrací v roce 1989.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2002

JUDr. Oldřich Jehlička, CSc., v. r.

předseda senátu

Vydáno: 25. September 2002