JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 65/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně J. V. proti České správě sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25, o přiznání plného invalidního důchodu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 27 Ca 250/2001, o návrhu na delegaci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, sp. zn. 27 Ca 250/2001, se nepřikazuje Krajskému soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud po uvážení návrhu předloženého Městským soudem v Praze a vyjádření žalovaného, který poukazoval na skutečnost, že v související věci sp. zn. 21 Ca 253/2002 došlo k postoupení věci právě Městskému soudu v Praze (přičemž současně navrhl spojení obou věcí ke společnému projednání, dospěl k závěru, že zde nejsou podmínky pro přikázání věci jinému soudu z důvodů vhodnosti, a to ani z hlediska procesního (urychlení řzení) a ani z důvodů osobních poměrů účastníků řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2002

JUDr. Josef Rakovský, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 18. December 2002