JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 43/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Milana Pokorného, CSc. v právní věci žalobce J. B., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem v Praze 5, Křížová 25, o plný invalidní důchod, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 27 Ca 18/2002, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 27 Ca 18/2002, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.

Podle ustanovení § 169 odst. 2 o.s.ř. usnesení neobsahuje odůvodnění.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2002

JUDr. Josef Rakovský, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 18. December 2002