JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 294/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Milana Pokorného, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., ohledně přikázání věci z důvodů vhodnosti jinému soudu než příslušnému v právní věci navrhovatele J. G., proti České správě sociálního zabezpečení, o přezkoumání rozhodnutí o částečném invalidním důchodu, takto:

Projednání věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. 43 Ca 228/2002 se přikazuje Krajskému soudu v Hradci Králové.

O d ů v o d n ě n í :

Jestliže navrhovatel domáhající se přezkoumání rozhodnutí orgánu důchodového pojištění z důvodu zdravotních, jeví se ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 občanského soudního řádu vhodným, aby další řízení probíhalo nikoli u Krajského soudu v Ostravě, kde má navrhovatel bydliště, nýbrž u Krajského soudu v Hradci Králové, v jehož obvodu působnosti navrhovatel nyní vykonává trest odnětí svobody.

V Brně dne 18. prosince 2002

JUDr. Milan P o k o r n ý , CSc.

předseda senátu

Vydáno: 18. December 2002