JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 284/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., o dovolání M. K., podanému proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. srpna 2002, sp. zn. Nco 58/2002 (v právní věci žalobce M. K., proti žalovanému Z. o. d. v likvidaci, zast. advokátem, o návrhu žalobce na vyloučení soudců Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci JUDr. M. B. a Mgr. M. V. z projednávání a rozhodnutí právní věci účastníků, vedené u Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci pod sp. zn. 40 Co 591/2001), takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 29.srpna 2002, pod č.j. Nco 58/2002-103 vyslovil, že soudci Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci JUDr. M. B. a Mgr. M. V. nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí této právní věci, s odůvodněním, že nebyl prokázán žádný vztah těchto soudců k účastníkům řízení ani k jejich zástupci, ani k právní věci účastníků.

Žalobce následně dovolacímu soudu adresoval námitku podjatosti senátu Vrchního soudu v Olomouci (podání ze dne 4.10.2002), ve kterém vyjadřuje své námitky k rozhodnutí vrchního soudu.

Nejvyšší soud ČR přípisem ze dne 29.10.2002, sp.zn. 7 Nc 341/2002 vrátil věc k dalšímu opatření, když z obsahu žalobcova přípisu nevyplývalo, že by se mohlo jednat o dovolání.

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci proto usnesením ze dne 25.11.2002 žalobci uložil, aby odstranil vady podání ze dne 4.10.2002, neboť neurčitost podání žalobce brání pokračování řízení.

Žalobce poté zaslal dovolacímu soudu podání ze dne 7.11.2002, ve kterém líčí genezi svého sporu se žalovaným, a podání ze dne 2.12.2002.

Dovolací soud věc projednal a rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1.1.2001, a to v souladu s ustanovením části dvanácté, hlavy I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř.).

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.) dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Dovolatel – podle obsahu jeho podání – napadá rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29.8.2002, pod č.j. Nco 58/2002-103, kterým bylo vysloveno, že soudci Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci JUDr. M. B. a Mgr. M. V. nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí této právní věci. Občanský soudní řád upravuje přípustnost dovolání v ustanoveních §§ 237, 238, 238a a 239. Žádné z citovaných ustanovení však nezakotvuje možnost napadnout v rámci dovolacího řízení usnesení soudu o (ne)vyloučení soudce (soudců) z projednávání a rozhodnutí právní věci účastníků. Napadnout na půdě dovolacího soudu rozhodnutí o podjatosti soudce neumožňuje bez dalšího ani ustanovení § 228 o.s.ř. upravující žalobu na obnovu řízení, ani ustanovení § 229 o.s.ř. definující žalobu pro zmatečnost.

Protože podle § 103 o.s.ř., použitelném podle § 243c odst. 1 o.s.ř. i pro řízení u dovolacího soudu, soud přihlíží kdykoli za řízení k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž lze jednat ve věci, nebylo možné, aby Nejvyšší soud ČR přistoupil k projednání dovolání podaného žalobcem proti napadenému rozhodnutí.

Pro tento nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, Nejvyššímu soudu ČR nezbylo, než řízení o dovolání zastavit (§ 246c a § 104 odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, účastníkům však ve stadiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu § 146 odst. 2 věta prvá, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 28. ledna 2003

JUDr. Oldřich J e h l i č k a , CSc., v.r.

předseda senátu

Vydáno: 28. January 2003