JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 247/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Ludvíka Davida, CSc. v právní věci žalobkyně K. b., a.s., proti žalovaným 1) Č. o. a v. s., a.s., a 2) JUDr. Ing. Z. Z., oběma zastoupeným advokátem, o zaplacení 1.114.242,50 DEM s příslušenstvím a odměnou, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 50 Cm 50/2001, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 50 Cm 50/2001, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Českých Budějovicích.

O d ů v o d n ě n í :

Vhodnost přikázání této věci Krajskému soudu v Českých Budějovicích spatřoval první žalovaný v tom, že u Městského soudu v Praze jsou v současné době vedena stejným žalobcem proti stejným žalovaným další tři řízení pod sp. zn. Sm 855/2001, 50 Cm 48/2001 a 50 Cm 144/2002. Podle prvního žalovaného výsledky, resp. průběh těchto řízení mohou ovlivnit rozhodnutí v této směnečné věci.

Žalobce k výzvě soudu ze dne 12.8.2002 vyslovil souhlas s přikázáním věci Krajskému soudu v Českých Budějovicích podáním ze dne 29.8.2002. Druhý žalovaný na výzvu soudu ze dne 12.8.2002 nereagoval, takže lze předpokládat dle § 101 odst. 4 o.s.ř., že proti návrhu podanému prvním žalovaným nemá námitky.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2002

JUDr. Josef Rakovský, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 18. December 2002