JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 244/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Milana Pokorného, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., o tom, zda a kterému soudu má být podle ustanovení § 12 odst. 2 občanského soudního řádu přikázáno projednání právní věci vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 14 C 107/2002 (žalobkyně L. Z., zastoupené advokátkou, proti žalovanému J. Z., o výživné manželky), takto:

Projednání právní věci vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 14 C 107/2002 se přikazuje podle ustanovení § 12 odst. 2 občanského soudního řádu Okresnímu soudu ve Svitavách..

O d ů v o d n ě n í :

V daném případě bylo třeba se otázkou přikázání věci jinému soudu než příslušnému z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2 občanského soudního řádu) zabývat zejména z podnětu Okresního soudu v Olomouci ze 14. 10. 2002, poukazujícímu na to, že projednávaná právní věc se týká žalobkyně, která je soudkyní uvedeného soudu, a žalovaného, který je soudcem Vrchního soudu v Olomouci, takže podle názoru Okresního soudu v Olomouci, s nímž se ztotožnila i žalobkyně, by bylo vhodné, aby věc projednával Okresní soud ve Svitavách (tedy v sousedícím okrese), jehož nadřízeným soudem je Krajský soud v Hradci Králové a Vrchní soud v Praze. Žalobkyně se ztotožnila s názorem Okresního soudu v Olomouci; žalobce byl původně toho názoru, že věc by měl projednávat Okresní soud v Prostějově, avšak posléze navrhl, aby věc nebyla přikazována jinému soudu, a to zejména proto, že to prodlouží projednávání této právní věci.

Dovolací soud shledal, že tu jsou důvody vhodnosti k přikázání jinému soudu a rozhodl proto podle ustanovení § 12 odst. 2 občanského soudního řádu o přikázání věci Okresnímu soudu ve Svitavách.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 5. listopadu 2002

JUDr. Milan Pokorný, CSc., v. r.

předseda senátu

Vydáno: 05. November 2002