JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 224/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce města P., zastoupeného advokátem, proti žalované H. Š., o vyklizení bytu a zaplacení částky 16.836,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 41 C 84/2006, o návrhu na delegaci z důvodů vhodnosti, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 41 C 84/2006 přikazuje se Okresnímu soudu Plzeň - město.

O d ů v o d n ě n í :

Podáním ze dne 1.6.2006 navrhl žalobce přikázání věci z důvodů vhodnosti k projednání Okresnímu soudu P., a to z důvodu rychlejšího a hospodárnějšího projednání věci. V tomto směru tvrdil, že má sídlo v P., přičemž v dané věci bude třeba vyslechnout svědky - nájemníky v předmětném domě, kteří rovněž žijí v P., jedná se většinou o důchodce a doprava do B. by byla pro žalobce i navržené svědky časově i finančně náročná.

Žalovaná k tomuto návrhu pouze uvedla, že bydlí v B., ale jen v podnájmu, který není levný, a adresa jejího trvalého bydliště je P., Blatenská 5.

Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně také z důvodu vhodnosti. O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo vyjádřit se k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by měla být věc přikázána.

V projednávané věci byla podána původně u Okresního soudu Plzeň - město (č.l. 1-2 spisu) žaloba o vyklizení předmětného bytu, který byl původně užíván otcem žalované, jež se však podle tvrzení žalobce v bytě nezdržovala, a o zaplacení částky 16.836,- Kč s příslušenstvím.

Okresní soud Plzeň - město usnesením ze dne 7.3.2006, č.j. 24 C 33/2006-17, vyslovil svou místní nepříslušnost a postoupil věc „Okresnímu soudu Brno – město“ jako soudu místně příslušnému. Stalo se tak právě s odkazem na zjištění, že žalovaná se zdržuje na adrese B., Velkopavlovická 11, kam jí byla dne 16.2.2006 doručena i žaloba ve věci.

Delegace z důvodů vhodnosti přichází do úvahy zřejmě za situace, kdy nedojde ke zkrácení práv účastníka, plynoucích ze ztížené možnosti účastnit se jednání u jiného soudu, než v jehož obvodu se zdržuje, pokud pro takové opatření svědčí i další zřetele ekonomie řízení.

O takový případ jde v posuzované věci, v níž těžiště dokazování zřejmě - v souladu s procesním návrhem žalobce - bude spočívat ve výslechu svědků, kteří jsou informováni o věci a zdržují se v obvodu Okresního soudu Plzeň - město a též s ohledem na místo, kde se předmětný sporný byt nachází.

Nejvyšší soud za této situace dospěl k závěru o důvodnosti návrhu na přikázání věci z důvodů vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř. a rozhodl o přikázání věci Okresnímu soudu Plzeň - město.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. ledna 2007

JUDr. Josef R a k o v s k ý , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 18. January 2007