JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 220/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, Csc. a JUDr. Františka Ištvánka ve věci projednání dědictví po A. K., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 2 D 746/2005, o návrhu na delegaci z důvodů vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 2 D 746/2005 přikazuje se z důvodů vhodnosti k dalšímu projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Opavě.

Podle ustanovení § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. ledna 2007

JUDr. Josef R a k o v s k ý , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 10. January 2007