JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 218/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., ve věci návrhu H. D., na prohlášení za mrtvého V. N., vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 0 Nc 271/2006, o určení místní příslušnosti, takto:

Okresní soud v Rakovníku se určuje jako soud příslušný k projednání a rozhodnutí věci.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Rakovníku usnesením ze dne 18. 10. 2006, č. j. 0 Nc 271/2006-22, vyslovil v odstavci I. svou místní nepříslušnost a v odstavci II. rozhodl, že po právní moci tohoto rozhodnutí bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení místně příslušného soudu. Věc posoudil ve smyslu ustanovení § 88 písm. f) o. s. ř., § 85 odst. 1 o. s. ř., § 86 odst. 1 o. s. ř., § 11 odst. 3 o. s. ř. a § 105 odst. 1 o. s. ř. Dovodil, že V. N., byl československým státním občanem, který nežil v Československé republice, nezdržoval se a neměl zde trvalé bydliště.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušným. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 88 písm. f) o. s. ř. je k řízení příslušný soud, který byl naposledy v České republice obecným soudem toho, jenž má být prohlášen za mrtvého. Podle § 85 odst. 1 o. s. ř. je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Podle § 86 odst. 1 o. s. ř., jestliže žalovaný, který je občanem České republiky, nemá obecný soud anebo nemá obecný soud v České republice, je příslušný soud, v jehož obvodu měl v České republice poslední známé bydliště.

Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není místně příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 o. s. ř. předloží Nejvyššímu soudu.

V posuzované věci z obsahu spisu vyplývá, že V. N., byl československým státním občanem, avšak v Československé republice nikdy nežil, nezdržoval se zde a neměl zde ani trvalé bydliště, přičemž poslední bydliště měl v cizině.

Vzhledem k tomu, že v projednávané věci je dána pravomoc soudů České republiky, a že chybějí podmínky pro určení, který soud je k jejímu projednání a rozhodnutí místně příslušný, jsou splněny zákonné předpoklady pro určení místně příslušného soudu Nejvyšším soudem České republiky podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř. Nejvyšší soud ČR rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku, u něhož bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu má bydliště navrhovatelka.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. srpna 2008

JUDr. Josef R a k o v s k ý

předseda senátu

Vydáno: 19. August 2008