JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 217/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce J. P., zastoupeného advokátkou, proti žalovanému Ing. L. P., o návrhu na zvýšení výživného, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 13 C 154/2006, o návrhu žalobce na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 13 C 154/2006 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Kolíně.

O d ů v o d n ě n í :

V posuzované věci byl Okresnímu soudu v Olomouci podán dne 8. 11. 2006 žalobcův návrh na zvýšení výživného. Součástí podání byl také návrh na delegaci vhodnou podle § 12 odst. 2 o. s. ř. s odůvodněním, že žalobce má bydliště v K. a studuje v K. H.. Nevlastní automobil a vzdálenost k Okresnímu soudu v Olomouci je značná.

Žalovaný nejprve s návrhem souhlasil, poté však stanovisko změnil s odůvodněním, že Okresní soud v Kolíně mohl být již dříve shledán podjatým a také pro něj je z pracovních důvodů účast při jednání časově náročná.

Nejvyšší soud je toho názoru, že podmínky pro přikázání věci z důvodu vhodnosti nejsou ve smyslu § 12 odst. 2, 3 o. s. ř. dány. Důvody uváděné žalobcem nepovažuje za natolik podstatné, aby byla v této věci učiněna výjimka z obecně upravené místní příslušnosti soudu – soudem příslušným je podle § 84 a § 85 odst. 1 o. s. ř. obecný soud žalovaného. Jestliže by žalobci vznikly s ohledem na jeho sociální situaci či studium obtíže s účastí při jednání, může být – při očekávaném provedení důkazu jeho výslechem – vyslechnut Okresním soudem v Kolíně jako soudem dožádaným.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 19. března 2007

JUDr. Ludvík D a v i d, CSc.

předseda senátu

Vydáno: 19. March 2007