JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 200/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., ve věci péče o nezletilé děti M., nar. 26. 10. 1984, T., nar. 22.9.1989 a K., nar. 187.5. 1993, T., z matky MUDr. T. T. a otce RNDR. M. T., o změnu výchovy a výživy, o návrhu na přikázání věci z důvodů vhodnosti, takto:

Věc Okresního soudu v Olomouci, vedená pod sp.zn. P 118/2000, týkající se nezl. M., nar. 26.20.1984, T., nar. 22.9.1989 a K., nar. 18.5.1993 T., přikazuje se k dalšímu projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Šumperku.

O d ů v o d n ě n í :

Ve shora označené právní věci zjistil Nejvyšší soud z obsahu spisu, že soudci Okresního soudu v Olomouci, kteří jsou podle rozvrhu práce pověřeni vyřizováním agendy týkající se této věci, jsou z projednání věci vyloučeni pro svůj vztah k účastníkům řízení.

Jsou tak splněny podmínky ustanovení § 12 odst. 1 o.s.ř., takže Nejvyšší soud v souladu s citovaným ustanovením přikázal projednání soudu téhož stupně, jmenovitě Okresnímu soudu v Šumperku.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2002

JUDr. Josef Rakovský, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 18. December 2002