JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 195/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Milana Pokorného, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., o návrhu na přikázání právní věci vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 6 C 269/93 (žalobce L. V., proti žalované L. V., zastoupené advokátem, o vypořádání společného jmění manželů) Okresnímu soudu v Jihlavě z důvodu vhodnosti, takto:

Právní věc, vedená u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 5 C 113/2000, se nepřikazuje k projednání Okresnímu soudu v Jihlavě.

O d ů v o d n ě n í :

Návrh na přikázání právní věci jinému soudu s poukazem na ustanovení § 12 odst. 2 občanského soudního řádu podal žalobce; tento svůj návrh odůvodňoval tím, že věc je projednávána s velkými průtahy a „je zde objektivní příčina i v různém právním názoru na věc soudu prvního stupně a dvěma soudkyněmi odvolacího soudu“; soudci tu v této právní věci nevystupují, podle názoru žalobce, nezaujatě a bez předsudků. Žalovaná s návrhem na přikázání věci jinému soudu vyslovila nesouhlas a měla za to, že k tomu nejsou dány důvody.

Důvody vhodnosti ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 občanského soudního řádu je třeba chápat jako skutečnosti, které umožňují hospodárnější nebo po stránce skutkové spolehlivější a důkladnější projednání věci.

Takové důvody v daném případě nejsou jak podle obsahu spisu i podle obsahu návrhu žalobce na přikázání věci jinému soudu, než který věc projednává.

Proto nebyla právní věc sp. zn. 5 C 113/2000 Okresního soudu v Havlíčkově Brodě přikázána podle ustanovení § 12 odst. 2 občanského soudního řádu Okresnímu soudu v Jihlavě, jak se toho domáhal svým návrhem žalobce.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 3. září 2002

JUDr. Milan Pokorný, CSc., v.r.

předseda senátu

Vydáno: 03. September 2002