JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 188/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., o návrhu na přikázání věci k projednání u jiného soudu než soudu příslušného, podaného žalobkyní L. V., zast. justičním čekatelem Ministerstva spravedlnosti ČR, jako obecným zmocněncem v řízení proti žalovanému R. V. zast. advokátkou, o výživném na rozvedenou manželku, dosud vedeném pod sp.zn. 23 C 62/2001 Okresního soudu v Českých Budějovicích, takto:

Právní věc, vedená pod sp.zn. 23 C 62/2001 Okresního soudu v Českých Budějovicích se přikazuje Okresnímu soudu Brno-venkov.

O d ů v o d n ě n í :

Ve věci výživného rozvedené manželky, vedené dosud u Okresního soudu v Českých Budějovicích podala žalobkyně návrh, aby věc byla přikázána z důvodů vhodnosti Okresnímu soudu Brno-venkov, protože v řízení o výživné pro rozvedenou manželku, vedeném u Okresního soudu v Českých Budějovicích, který je obecným soudem žalovaného, nemůže se z finančních důvodů – když má trvalý pobyt v K., okres B. – jakož i z důvodů péče o dva nezletilé syny zúčastňovat jednání na pro ni vzdáleném a dopravně obtížně přístupném dosavadním příslušném soudu.

Žalovaný navrhl tomuto návrhu nevyhovět.

Nejvyšší soud po posouzení věci dospěl k závěru, že z důvodů hodných zřetele, spočívajících na straně žalobkyně vzhledem k tomu, že další důkazy, které mají být provedeny, jsou listinné povahy (důkaz podnájemní smlouvou, potvrzením o příjmech žalovaného z vojenského úřadu sociálního zabezpečení a dokladem o současných příjmech žalovaného) a žalovaný se již k věci u dosud příslušného soudu vyjádřil, lze připustit přikázání věci soudu, v jehož obvodu má trvalý pobyt žalobkyně, které bude zpřístupněno osobní vyjádření k provedeným důkazům uvedenými listinami. Nejvyšší soud proto shledal splnění podmínek pro přikázání věci podle § 12 odst. 2 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 31. března 2003

JUDr. Oldřich J e h l i č k a , CSc., v.r.

předseda senátu

Vydáno: 31. March 2003