JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 172/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Milana Pokorného, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., o návrhu na přikázání právní věci k projednání u jiného než soudu příslušného, podané v právní věci žalobkyně I. K., zastoupené advokátem, proti žalovanému J. A., o náhradu škody, takto:

Právní věc, vedená u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 7 C 115/2002 se nepřikazuje k projednání jinému soudu, a to ani Okresnímu soudu v Pardubicích, ani Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

O d ů v o d n ě n í :

K přikázání ve výroku uvedené právní věci k projednání jinému než příslušnému soudu z důvodu vhodnosti (ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 občanského soudního řádu) nebyly shledány důvody vhodnosti, a to ani vzhledem k povaze projednávané věci, způsobu a doby projednání věci, ani z hlediska osobních a sociálních poměrů účastníků řízení.

Proti tomuto usnesení nění přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 23. července 2002

JUDr. Milan P o k o r n ý , CSc.

předseda senátu

Vydáno: 23. July 2002