JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 161/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Emy Barešové soudců JUDr. Ivy Brožové a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobce L. K., zastoupeného advokátem, proti žalovanému L. M., zastoupenému městem Ž., o zvýšení výživného, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp.zn. 6 C 58/2001, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc se přikazuje z důvodu vhodnosti k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jindřichově Hradci.

O d ů v o d n ě n í :

Rozhodnutí o přikázání věci jinému soudu dle § 12 odst. 2 OSŘ neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 OSŘ).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. října 2002

JUDr. Ema B a r e š o v á , v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 22. October 2002